Kamera Görüntü Yedekleme

1. Sorumluluklar

Kamera sistemlerinin yönetim sorumluluğu Güvenlik Departmanına aittir. Güvenlik Departmanı adına Sistem Yöneticisi ……………………….. ‘dir.
Kamera yerleri ve gözetleme istikametleri tercihen proje safhasında Güvenlik Dept tarafından kararlaştırılır, montaj safhasında kontrol edilir ve kullanım safhasında Güvenlik Dept değerlendirmelerine göre yerleri ve gözetleme istikametleri belirlenir.
Kamera kayıt sistemlerinin günlük kayıt yapıp yapmadığının, arızalı olup olmadığının, kameraların planlanan istikametlere yönelik olup olmadığının, kayıt cihazı saatinin doğru olup olmadığının, yerinin değiştirilip değiştirilmediğinin kontrolünden, arızaların bildirilmesi ve giderildiğinin takip edilmesinden …………………………. sorumludur.
2. Yetkiler ve kısıtlamalar

Kameraların hangi bölgeleri gözetleyeceği, Güvenlik Müdürlüğü tarafından yapılacak gözetleme planında belirtilir. Bu hususa uyulup uyulmadığının kontrolü…………………….. tarafından yapılır.
b. Kayıt cihazlarının irtibatının kesilmesi, kaydın durdurulması ve/veya kayıtların manuel olarak silinmesi yasaktır. Bu maksatla kayıt cihazlarına erişim Güvenlik Dept tarafından verilecek kullanıcı ve yönetici şifreleri ile kısıtlanır.

Kullanıcı şifresiyle sadece geriye yönelik kayıtların izlenebilmesini sağlanır. Kullanıcı şifreleri Sistem Yöneticisi tarafından verilir ve gerekirse değiştirilir.
Sistem Yöneticisi şifresi, kullanıcı güvenlik görevlisi tarafından bilinmez. Ancak, acil durumlarda Güvenlik Müdürünün/Amirinin bilgisi dahilinde olmak kaydıyla, Sistem Yönetici şifresi kısa süreli olarak kullanıcı yerel CCTV Operatörüne verilebilir ve ihtiyaç sona erdiğinde derhal değiştirilir.
Yönetici ve kullanıcı şifreleri, Sistem Yöneticisi tarafından yazılı olarak muhafaza edilir ve Güvenlik Departmanında güvenli bir ortamda saklanır.
Güvenlik Dept bilgisi olmadan şirket dışından şahıslarca kayıtların izlenmesine imkan sağlanmaz, çekilen kayıtlar teslim edilemez.
Şirketin dış lokasyonlarına kayıtların izlenmesine karar verilmesi için Lokasyon Yöneticisinin izni gereklidir. Ancak, şirket dışından kişilerin tanıklık, bilgi alma, teyit alma, vb. sebeplerle kayıtları izlemesine müsaade edilemez.
3. Kamera sistemi ünitelerinin bulunacağı yerler

Kayıt cihazları, Şirket Genel Müdürlük Hizmet Binalarında Güvenlik Kontrol Merkezinde, diğer lokasyonlarda CCTV odalarında veya sistem odalarında bulundurulur.
b. Kamera monitörlerinin yetkili personel dışında kişiler tarafından görülmemesine dikkat edilir. Monitörde görülen bölgeler aynı anda gözle de rahatlıkla görülebiliyorsa, ilgisiz kişilerin görmesini engellemek üzere monitör kapatılabilir.

4. Kamera görüntü taleplerinin karşılanması

Kamera görüntüleri talepleri aşağıdaki durumlarda karşılanır.
Adli olayların aydınlatılması maksadıyla kolluk kuvvetlerinden veya adli makamlardan resmi yazıyla veya acil hallerde sözlü olarak yapılan talepler
Müşteri şikayetlerinin, hesap uyuşmazlıklarının vb. sorunların çözümlenmesi için şirket içi birimlerden e-posta ile yapılan talepler
Teftiş Kurulu (veya iç denetçi, kontrolör, iç soruşturma personeli vb. ) üyeleri tarafından e-posta ile yapılan talepler,
Kamera görüntü taleplerinde incelenecek kayıtların, kamera sayısı ve zaman aralığı mümkün olduğu kadar dar tutulur.
Lokal olarak yapılan görüntü talepleri hakkında Güvenlik Dept.ndan izin talep edilir.
Talep edilen görüntü kayıtları tutanakla teslim edilir ve tutanağın bir sureti Güvenlik Dept.na gönderilir. Tutanak formatı ektedir.
5. Kamera kayıtlarının özellikleri;

Şirket genelinde hedeflenen kayıt süresi…… gündür.
……………. bölgelerindeki kameraların ……. saatleri arasında 24 saat kayıt yapması, diğer kameraların olay tetiklemeli kayıt yapması esastır.
………………….. bölgelerindeki kayıtların kayıt hızı normal durumlarda ………. fps, olay tetiklemelerinde ………….. fps olacaktır.
CD halinde ilgili makamlara teslim edilen görüntülerin bir kopyası Güvenlik Dept’da muhafaza edilir.